دوست دارم که «اندک حرف» و «بسیار کد» بزنم ^_^ http://blog.amirfayaz.ir