بیش از یک سال در کافه‌بازار

بیش از یک سال در کافه‌بازار
از لحظه اپلای و مصاحبه تا استخدام، تیم‌هایی که بودم و در ادامه شرح برخ...