شلوار!

دقت كردين كه پايين كشيدن شلوار در موقعيتهاي مختلف چقدر فرق داره؟ الان توضيح ميدم:

1- وقتي ميرسي خونه:

وقتي از سر كار يا هر جهنم دره اي ميرسي خونه، ميخواي لش كني و راحت باشي. با لذت بسيار شلوارتو در مياري و يه شلوارك راحت يا شلوار كردي گشاد يا شورت مامان دوز مي پوشي و خودتو پخش كاناپه مي كني.

2- وقتي ميخواي بري توالت:

در اينجا دو موقعيت هست. توالت ايراني و توالت فرنگي. اگه مسائل بيولوژيك و طبيعي بدنت تورو يقه كرده، با عجله خودتو به اولين توالت در دسترس مي رسوني. اگه ايراني باشه كه سريع و با يه حركت برق آسا شلوارو ميكشي پايين و باقي قضايا. اگه فرنگي باشه و مثل من خيلي باهاش راحت نباشي، مجبوري شلوار تا پاچه بكشي پايين و باقي قضايا. علما لذت بالا كشيدن شلوار بعد از موارد فوق را بسيار ماورايي توصيف كرده اند.

3- وقتي ميخواي آمپول بزني:

در اينجا اصلا دوست نداري شلوارتو بكشي پايين. تازه قبلش كه بوي الكل و فضاي كلينيك يا بيمارستان به مشامت ميخوره، يه درد ريزي در ماتحتتان حس مي كنيد. اول كمربند رو باز مي كنيد و با يه دست يه مقداري شلوارتو ميديد پايين و دراز ميشيد رو تخت بيمارستان و توكل به خدا.