رسانه‌باز، کنج‌کاو، کرم کتاب، علاقمند به تحلیل دیتا و دانشجوی ابدی