عنان سرنوشت خود را به دست بگیرید وگرنه دیگری آن را به دست می‌گیرد . https://ariannargesi.ir