از رابطه عاطفی قبلیم بگم یا نه؟

از رابطه عاطفی قبلیم بگم یا نه؟
آیا جزئیات رابطه عاطفی قبلی رو بگیم؟اگر سؤال پرسید در جواب، تیزبازی و...