چرا باید یک شتابدهنده برای استارتاپمون انتخاب کنیم؟

چرا باید یک شتابدهنده برای استارتاپمون انتخاب کنیم؟
به نظر من این سوال یکی از ابتدایی‌ترین سوال‌هایی است که سراغ ما در ابت...