ویرگول

شبیه واو برعکس، شبیه شش انگلیسی ، شبیه سوت داور ، شبیه خط خوردگیه نقطه ، شبیه سکوتِ کوتاه ، این ویرگول پر کاربرد است