آخرین فوت كوزه گری فروش چیست؟

یك فروشنده اگر چهار ویژگی زیر را داشته باشد شرایط موفقیت گام به گام را داراست:

١- از محصولی كه می فروشد اطلاع كامل داشته باشد

٢- در پیگیری از مشتریان، نظم و اخلاق داشته باشد

٣- صداقت داشته باشد

٤- خود به محصولی كه می فروشد باور داشته باشد

اما با داشتن این ویژگی ها، یك ویژگی وجود دارد كه سرعت موفقیت فروشنده را چندین برابر می كند.

آخرین فوت كوزه گری این است كه بدانیم با هر مشتری باید براساس طرز تفكر و ویژگی های رفتاری اش مذاكره كنیم، نه اینكه در گفتگو با همه مشتریان از عبارات یكسانی استفاده كنیم. فروشنده ای كه اینگونه عمل می كند، فرقی با یك ربات یا پیام ضبط شده تلفنی ندارد.

اما رسیدن به این فوت، كار دشواری است و به سه عامل زیر نیاز دارد:

١- تجربه می خواهد، آنهم نه تجربه های تكراری، بلكه تجربه های متفاوت كه با كنار گذاشتن ترس از ورود به فضاهای جدید بدست آمده باشد.

٢- مطالعه می خواهد، آنهم مطالعه ای كه در كار استفاده شده باشد و شما هم بتوانید استفاده كنید. مطالعه در مورد ویژگی های رفتاری، بهترین گزینه است.

٣- ابزار مناسب می خواهد، آنهم ابزاری كه همیشه و همه جا در اختیار شما باشد تا نیازی نداشته باشید كه پرونده مشتریان را در ذهن یا جاهای پراكنده جمع كنید.