درنیامدی بر RESTful API

درنیامدی بر RESTful API
مقدمه ایی بر مقدمات RESTful AP، به جهت خالی نماندن عریضه