چی بگم والله! بک-اند کارِ همیشه در حال یادگیری که فعلا توی شرکت سیگما حالش خوبه