حضور عشق بود و بس که در میان جان گذشت

حضور عشق بود و بس که در میان جان گذشت
وگرنه جان چه هست جز عبور نادم زمان

گمان مبر چو آدمی عزیز و فخر عالمی
بسی سگان کوچه گرد به ساحت فرشتگان

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.
کتاب غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.
کتابهای حلمی را اینجا بخوانید.
اصل نقاشی سامانتا کیلی اسمیت را اینجا ببینید.