خوش آمدی به لامکان عزیز دل عزیز جان


خوش آمدی به لامکان عزیز دل عزیز جان
خوش آمدی به کاخ‌های بی‌زمان و بی‌مکان

خوش آمدی به شهر دل، به روزگار روشنی
خوش آمدی به معبد هزار قرنه‌ی نهان

خوش آمدی به آفتاب، به رازهای ماهتاب
به نورها و نوش‌ها، به دشت‌های بیکران

خوش آمدی به رودها، به مذهب سرودها
به دودها و عودها رسیده زان سوی جهان

به ساعتی که دود شد گشود ساحت غزل
شهنشه هماره‌ی خدایگان بی‌نشان

گذشت حلمی از زمان که بی‌زمان شکار کرد
گرفت زیر خاکی و گشود چاک آسمان

برگرفته از کتاب غزلیات حلمی Delbarg.ir/helmi/ghazaliat

نقاشی سورئال اثر جین گراورول | JaneGraverol surreal painting

موسیقی "قاصد" از ایوانتیا ریبوتسیکا | Evanthia Reboutsika - Ulak(messenger) از آپارات بشنوید.