نگار من جهانی در جهان است

نگار من جهانی در جهان است
عجب بر روی خاک این آسمان است
مگو با من که شاه این است و آن است
که شاه دل ورای این کسان است

حلمی

کتابهای حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ delbarg.ir/helmi

 Eilidhنقاشی از ایلید
Eilidhنقاشی از ایلید

وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ Delbarg.ir

موسیقی حماسی ارکسترال The final battle - Epic Orchestral Music در آپارات بشنوید.