این یک رأی


امید دارم فردایی روشن‌تر را می‌توان با یک انتخاب صحیح و آگاهانه نوید داد.

کارنامهٔ مدیریتی و اجرایی نماینده مرا ترغیب می‌کند تا برای انتخاب شخصی که بلدِ راه و کار است، مصمم شوم.

اطمینان دارم که با آمدن مردم است که دشمنان از طمع به سرزمین مادری من ناامید می‌شود.

رأی می‌دهم تا درآینده حق اعتراض نسبت به آنچه پیش می‌آید داشته باشم.

حضور من نشانهٔ احترام متقابل به نمایندگانی است که برای مردم پا به عرصهٔ انتخاب‌شدن گذاشته‌اند.


برخی کشورهای غرب آسیا که رنگ هیچ انتخاباتی را در زندگی خود ندیده‌اند از حضور مردم در کنار صندوق‌های انتخاب خرده می‌گیرند و خود را به بی‌خبری میزنند.

من خود را مدیون خون شهدا می‌دانم و برای اینکه قطره‌ای از این دریای بی‌نهایت دِین ادا شود رأی خواهم داد.

نعمت رأی دادن امری است که اگر از آن محروم بودیم شاید هرلحظه آرزوی آن را به جان داشتیم.

مدت‌ها است برای این لحظه انتظار می‌کشم و اتفاقی است که برای مشتاقانی که می‌خواهند آینده‌ساز باشند مطلوب است.