تله های زندگی

تله های زندگی
تله های زندگی

آیا اکثرا جذب افرادی می شوید که بی مهر و بی عاطفه هستند؟؟

آیا احساس می کنید که نزدیک ترین افراد زندگی تان به شما توجه کافی ندارند؟؟

آیا احساس می کنید انسان بی ارزشی هستید؟؟

آیا احساس می کنید به دلیل بی ارزشی تان،اطرافیان،شما را نمی پذیرند و دوست تان ندارند؟؟

آیا خواسته های دیگران را بر نیازهای خودتان ترجیح می دهید؟؟

آیا در راه فداکاری برای دیگران چنان راه افراط می پیمایید که به خواسته های خودتان اصلا نرسید؟؟

آیا نیازهای واقعی تان را نمی شناسید؟؟

آیا نگران هستید که مبادا اتفاقات ناگواری برای شما پیش بیاید؟؟

آیا یک درد خفیف ممکن است شما را به وادی وحشت بیندازد که مبادا دچار بیماری علاج ناپذیری شده اید؟؟

آیا متوجه شده اید که علیرغم برخورداری از تحسین و تشویق اجتماعی باز هم احساس نارضایتی و بی کفایتی می کنید؟؟

چنین الگوهایی را "تله های زندگی" می نامیم.

ما در دوران کودکی به شیوه های مختلف آسیب دیده ایم"طرد،انتقاد،حمایت افراطی،بدرفتاری،بی توجهی یا محرومیت."در اثر این تجارب اولیه تله های زندگی بخشی از وجودمان شده اند.بعد از طی دوران کودکی و ترک خانه پدری با ایجاد موقعیت ها یا انتخاب ها افراد به بازآفرینی همان شرایط تلخ اولیه دوران کودکی می پردازیم.به عبارتی،در حال حاضر دیگران ما را کنترل می کنند،با ما بدرفتاری می کنند یا به نیازهای ما توجه نمیکنند و از این رو تله های زندگی دست از سر ما بر نمی دارند و تداوم می یابند.شاید به دلیل همین تداوم تله های زندگی است که در دستیابی به اهداف زندگی با ناکامی و شکست رو به رو می شویم.