باور به جادو در برنامه‌نویسی

باور به جادو در برنامه‌نویسی
زمانی که دانشجو بودم، که بر می‌گرده به سال ۸۲ تا ۸۷!، آن موقع‌ها پدیده...