مخزن خاطرات و دانستنی های سربازی

تقریبا از زمانی که فهمیدم باید سربازی برم ( همون موقع ها که دانشگاه دا...