گراف دانش و هوش‌مصنوعی

گراف دانش  و هوش‌مصنوعی
گراف دانش به عنوان هستی‌شناسی در علوم اطلاعاتی و محاسباتی شناخته ‌می‌ش...