چگونه با یک بخشنامه‌ی دانشگاه می‌توان غول کنکور را چاق کرد؟

چگونه با یک بخشنامه‌ی دانشگاه می‌توان غول کنکور را چاق کرد؟
بهترین خوابگاه دانشگاه مارو، قلم‌چی ساخته. حالا نوبت دانشگاه ماست.