مفاهیم Functional programming در کاتلین

مفاهیم Functional programming در کاتلین
در اینجا قصد داریم با بعضی از مفاهیم functional programming به صورت کل...