داستان تولد یک استارتاپ

پرده اول - آشنایی در سطح سلولیاواخر سال 95، تو روزای سرد زمستونیش ما س...