دغدغه مند | نسل سومی | دانشجوی مهندسی صنایع | معلم | سمپادی | ابلوموفیسم