باز هم به من بگو چرا

به من بگو چرا
به من بگو چرا

دوستی درباره مجموعه کتاب‌های به من بگو چرا نوشته بود، و چه یادآوری خوبی بود، کتاب‌هایی که بخش اعظم بار علمی نوجوانی ما را به دوش کشید، در کنار مجله دانستنی‌ها، وقتی که نه ماهواره‌ای بود نه اینترنتی نه معلمی نه منبع و رفرنسی!

چقدر خوش‌شانس بودیم که آن ها را داشتیم.

چقدر غرق در لذت می‌شدم وقتی جواب خیلی سوالات را پیدا می‌کردیم و هزار هزار سوال دیگر پیدا می‌شد و در به در دنبال جواب‌هایی که پیدا نمی‌شد.

به من بگو چرا، دانستنی‌ها، سری کتاب‌های علمی تخیلی آیزاک آسیموف، جان کریستوفر، آرتور سی. کلارک، ژول ورن و .... اینها بود که ما را کشید همراه خودش در آن سال‌های سیاه جنگ و فقر و فشار.

چند سال بعد سری دیگری از "به من بگو چرا" ترجمه (!) و چاپ شد به نام "باز هم به من بگو چرا" که به قوت و درستی سری قبل نبود و پا نگرفت و محو شد... مثل ادامه خود من بر نوجوانی ام... که محو شد، گم شد...

باز هم به من بگو چرا
باز هم به من بگو چرا