من هدفی دارم یا باید به آن برسم یا با جان و دل حسرتش را بکشم