بدون قضاوت، شنونده درد دلهای شما هستم و تلاش می نمایم در طوفان زندگیتان ،ساحل امنی باشم تا آرامش را با کمک هم، تجربه نماییم. کارشناس ارشد مشاوره.;تعیین وقت مشاوره :09120766750