خودکشی

فکر می‌کنید که خودکشی در جوامع مترقی بیشتر اتفاق می‌افته یا در جوامع توسعه‌نیافته؟ و اگر که جواب یا نظر شما به هرکدوم از این جوامعه، چرا فکر می‌کنید که اینگونه‌ست؟