من گردشگری خوندم و عاشق گردشگری ام! از وقتی یادمه داشتم می نوشتم. دیجیتال مارکتینگ کسب وکار من است!