کیبورد و انواع ساز کیبورد و نت های آن در آهنگ

کیبورد در موسیقی، سازی الکتریکی است که فشرده شدن کلید های آن موجب می‌...