دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر/ عاشق کامپیوتر و لینوکس و برنامه نویسی