میشه (a==1 && a==2 && a==3) که true بشه آیا؟

اولین بار که این سوال رو دیدم خیلی برام تعجب برانگیز بود.مگه میشه که...