ثبت نام اسمسی یا ایمیلی و ...؟

چه روشی برای ثبت نام کاربرانمون در اپلیکیشن استفاده کنیم؟