دواپس یک پروسه است..

دواپس یک پروسه است..
اصولی برای پیاده سازی دواپس