چگونه Nodejs را در اوبونتو نصب/حذف کنیم؟

چگونه Nodejs را در اوبونتو نصب/حذف کنیم؟
برای حذف کردن تنها کافیست: ۱ـ لبخند بزنید (: ۲ـ کد های زیر رو در ترمی...