چیستی Interface و دلیل استفاده از آن در برنامه نویسی شیءگرای

چیستی Interface و دلیل استفاده از آن در برنامه نویسی شیءگرای
مقدمه در باب دلیل استفاده از interface در طراحی راه حل های نرم افزاری...