درود نخست

درود نخست
دیدیم جذاب بود، آمدیم!!این ویرگول هم عجب مینیمالیست؛ آدم را یاد دیوار...