آشنایی با styled-components

آشنایی با styled-components
فرض کنید همه‌ی style های موردنیاز برای یک کامپوننت داخل خود آن تعریف ش...