من خودم تو زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می کنم و اینجا هر خبری ببینم که به درد میخوره به اشتراک میذارم.