آقای آجودانیان لطفا به این پست جواب بدهید...

لطفا به این پست آقای دست انداز جواب بدهید:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%A7-xkp9msx3zbom

انتقاداتی که وارد کرده‌اند حرف ماست لطفا پاسخ بدهید...