تکنولوژی دیجیتال فقط ابزار نیست!

عادل طالبی در مصاحبه با بچه‌های شنبه‌مگ، بازاریابی دیجیتال را استفاده از ابزارهای موجود در فضای دیجیتال برای رسیدن به اهداف بازاریابی تعریف کرده است.

راستش، تعریف عادل طالبی به‌عنوان فردی که در فضای بازاریابی رُشد کرده است و بازاریابی دیجیتال را طُفیلی بازاریابی می‌داند غلط نیست؛ اما از منظر تکنولوژی‌خوان‌ها و تکنولوژی‌دان‌ها ناقص است.

تکنولوژی مترادف با چگونگی انجام کار‌ها، و مُشتمل بر چهار بُعدِ (۱) ابزار، (۲) دانش چیستی و چگونگی، (۳) مهارت‌های انسانی، و (۴) سازمان و فرآیند است. از این منظر، تکنولوژی دیجیتال دیگر پلاگین، طُفیلی، یا صرفاً ابزارِ بازاریابی نیست که موظف به تحقق اهداف بازاریابی باشد. اگر ابعاد چهارگانه تکنولوژی را به‌دُرستی در تعریف‌مان لحاظ کنیم، افرادِ فعال در فضای بازاریابی دیجیتال از منظر مُدلِ ذهنی، روش‌ها، فرآیندها، مهارت‌ها، تعاملات تیمی، توانمندی یادگیری، توانمندی حل مسئله، و ابزارهایی که استفاده می‌کنند با افراد فعال در فضای بازاریابی غیردیجیتال متفاوت‌اند. اینکه بچه‌های دیجیتال نقش‌شان را به‌دُرستی بازی نمی‌کنند به‌معنای مرگِ بازاریابی دیجیتالی نیست.

راستش، سطح آگاهی عادل طالبی دربارهٔ تمام ابعاد تکنولوژی دیجیتال را نمی‌دانم؛ اما، کم نیستند افرادی که گفته‌های ایشان را وحیِ مُنزل می‌دانند و دربارهٔ دُرستی یا نادُرستی‌شان فکر و تحقیق نمی‌کنند. به‌گمانم بهتر است محتاطانه‌تر صحبت کنند. موارد دیگری هم در بطن مصاحبه‌شان خواندم که اگر عُمر و فُرصتی باقی بود مختصری درباره‌شان خواهم نوشت.