بیست سالی است که بر مفاهیم یادگیری، محتوا، کسب‌وکارهای نوپا، و مهارت‌‌ها و متودولوژی‌های نوآوری متمرکزم؛ و چند صباحی است که بیشتر در فضای ترکیبی مفاهیمِ قبلی با مفهوم دیجیتال سیر می‌کنم.