۱۶ شهریور؛ روز وبلاگستان فارسیخب؛

در مورد اینکه وبلاگ بهتر است یا تلگرام؛ سخنها گفته شده

من معتقدم که هیچ چیز نمیتواند جای وبلاگ را بگیرد

۱۶ شهریور؛ روز وبلاگستان فارسی مبارک!

لینک به نوشته خودم:

http://www.midinternet.com/12530