خشونت پاركينگي!

گويا نگارنده با مهرباني روي ديوار مي خواسته بنويسه: لطفا در اين مكان پارك نفرماييد.
اما ندايي بهش گفته اينجا كسي براي «لطفا» تره هم خرد نمي كنه

پس به زور متوسل شده! بي دليل نيست كه ما رو عصباني ترين مردم جهان مي دونن

پي نوشت: اين #عكس آغاز يه #مجموعه_عكس شد واسه من