حرفه: عكاس تبليغاتي؛ علاقه مند به هنرهای خیابانی و همه آدم هاي ضد گالري