اهمیت نوشتن اهداف

نوشتن اهداف
نوشتن اهداف

چــه خــوب اســت کــه انســان رویاپــردازی کنــد و از آن بهتــر زمانیسـت کـه هـدف داشـته باشـد. یـا بهتـر بگویـم، رویاهـای خـود را بـه هـدف تبدیـل کنـد. رویــا، یــک هــدف بــدون دست و پاســت. داشــتن رویایــی کــه بــه هــدف ختــم میشــود، میتوانــد انگیــزه ای بــرای زندگــی باشـد. البتـه ایـن هـدف بایـد شـفاف و قابـل دسـترس باشد و بایــد طــوری بــه آن پر و بــال دهیــد کــه خود به خــود بــه سـمت شـما حرکـت کنـد. قرار گرفتـن در چنیـن حالتـی بـرای هــر شــخصی ایــده آل و موفقیت آمیــز اســت. بــرای تبدیــل یــک رویــا بـه هــدف، بایــد تمــام جزئیـات بررسـی شـوند و بـه قـدری واضـح باشـند کـه بتوانیـد آن را لمـس و حـس کنیـد. بایـد بـه احسـاس و درک کاملـی از هـدف خـود برسـید. از خـود بپرسـید زمانـی کـه بـه هـدف خـود دســت پیــدا می کنیــد، چــه حســی خواهیــد داشــت؟

داشـتن اهـداف بـه زندگـی و کسـب و کار شـما در تمـام مراحـل جهــت میدهــد. اهــداف بــه شــما دلایلــی بــرای زندگــی و کار و انگیــزهای بــرای ادامــه دادن آن خواهنــد داد. اهــداف، دلایلــی هسـتند بـرای زود بیدار شـدن و دیرتـر خوابیـدن. نداشتن اهداف، مثل دریانوردی بدون نقشه و قطب نماست. اهــداف مثــل نقشــه راه هســتند کــه بــه شــما کمــک میکننــد ســریعتر و مطمئن تــر بــه مقصــد برســید. زمانــی کــه هــدف داشــته باشــید، تمــام فرصتهــای ناشــناخته ای را کــه اطرافتــان هســتند، ملاحظــه خواهیــد کــرد. اهــداف بــه شــما کمــک میکننــد تــا مراحــل اجرایــی را هــم بــه بهتریــن شــکل به پیــش ببریــد و نیــز مســیرهای انحرافــی و بن بســت را از جلــوی پــای شــما برمیدارنــد. همچنیــن تمــام تصاویــر و ایده هایــی را کــه در ذهــن و قلــب شماســت، آشــکار میســازند.

هـرگاه خواسـتید دعـا کنیـد، مراقب باشـید کـه چـه میخواهید، چـون حتمـا بـرآورده خواهند شـد. شـاید در همـان زمـان موردنظر شـما یـا دقیقـا طبـق خواسـته شـما نباشـد؛ ولـی قطعـا دسـت پیـدا خواهیـد کـرد. پـس تـا میتوانیـد و بـرای اینکـه نزدیکتـر بـه خواسـته های شـما باشـد، آن را محـدود و دقیقتـر کنیـد. به عنــوان مثــال بایــد بگویــم اگــر بــرای شــروع کار میخواهیــد اقـدام کنیـد، نگوییـد: «کاری میخواهـم کـه درآمـد خوبـی داشـته باشـد و در طبیعـت باشـد«. بگوییـد: »میخواهـم کار پـرورش زنبور عسـل در طبیعـت را انجـام دهـم». بـا ایـن کار، شـما مسـتقیم بـه سـمت هـدف اصلـی خـود نشـانه رفته ایـد و بـا تمـام قـدرت پیـش خواهیـد رفـت. در واقـع، هـدف بایـد معنـی دار باشـد. همانگونـه کـه سـیبل در تیرانـدازی دایره هـا و نقـاط مختلفـی دارد و هرچـه شــما بــه مرکــز هــدف نزدیکتــر نشــانه و هــدف بگیریــد، امتیــاز بیشتـری بـرای شـما محسـوب میشـود، اهـداف زندگـی هـم بـه همین صــورت هســتند. پــس اهــداف خــود را محــدود بــه زمــان و نـوع آن کنیـد و دقیقـا بنویسـید کـه چـه می خواهیـد.

هدفگذاری
هدفگذاری

چگونه هدف گذاری کنید؟

همانگونـه کـه گفتـه شـد ابتـدا بایـد یـک رویا یـا آرزو داشـته باشــید. هــر آنچــه را می خواهیــد، در ذهــن خــود قــرار دهیــد «بــدون هیــچ محدودیتــی». بــه خودتــان اجــازه رویاپــردازی بدهیــد، همانگونــه کــه در کودکــی ایــن کار را می کردیــد. خیال پــردازی کنیــد و طوفــان فکــری به راه اندازیــد. بعــد، ایده هــا را روی کاغــذ بیاوریــد و بررســی کنیــد کدامیــک بــرای شـما مهمتـر و حیاتی تـر هسـتند. حـال زمـان آن فرارسـیده تـا دقیقـا رویـای خـود را تعریـف کنیـد و دلیلـی بـرای آن داشـته باشـید. یـک هـدف واضـح و متعالـی انتخـاب کنیـد؛ اگـر هـدف، خیلــی راحــت باشــد، احســاس نمی کنیــد کــه دســتاوردی داشــته اســت و اگــر غیر واقعــی باشــد، شــما بــرای رســیدن بــه آن کاری نخواهیـد کـرد. ایـن را بدانیـد کـه شـما نـه میتوانیـد آب اقیانــوس را به جــوش آوریــد و نــه مــردگان را زنــده کنیــد. بـرای رسـیدن بـه هـدف، مطمئن باشـید کـه بـا گامهـای بلنــد و یک شــبه بــه آن نمیرســید. بلکــه بــا قدمهــای کوتــاه و بــا بینشــی کــه در طــی مســیر به دســت می آوریــد، بــه هدفتــان دســت پیــدا خواهیــد کــرد.

پـس روی یـک کاغـذ سـفید، یـک هـدف اصلـی را بنویسـید و در کنـار آن، زمانـی بـرای دسـتیابی بـه آن هـدف تعییـن کنیـد. تـا جایـی کـه میتوانیـد ایـن زمـان نزدیـک بـه واقعیـت باشـد. بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف بــزرگ، زمانبنــدی کنیــد و تمــام مراحــل و مســیر پیشــرفت را بــا زمانهــای کوتاه تــر مشــخص کنیــد تــا دسترســی آســانتر و لذت بخش تــر شــود.

رازهای دستیابی به اهداف

1 .اهــداف الهام بخــش تعییــن کنیــد: هــدف شــما بــه انـدازهای بـزرگ باشـد کـه شـما را بـه چالـش بکشـد. یادتـان باشــد اگــر خــود را بــه چالــش نکشــید، دسترســی بــه هــدف هــم غیرممکــن خواهــد بــود.

2 .اهدافتــان را بــا وضــوح مشــخص کنیــد: دقیقــا بدانیــد چــه میخواهیــد. هرچــه اهــداف واضحتــر و شــفافتر باشــند، دسترســی هــم آســانتر خواهــد شــد. مثــلاً اگــر بخواهیــد منزلــی بخریــد، تعییــن ایــن هــدف کــه میخواهــم یــک منـزل بخـرم، کافـی نیسـت. بـرای ایـن کار، مسـاحت، مـکان، تعـداد اتـاق و حتـی طبقـه چنـدم را هـم عنـوان کنیـد. بعـد از دانســتن ایــن اطلاعــات مطمئــن باشــید کــه دســتیابی بــه منــزل رویاهایتــان آســانتر خواهــد بــود.

3 .جمـلات کمکـی بنویسـید: چند خـط در مـورد این بنویسـید کــه چــرا میخواهیــد بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنیــد. ایــن جمـات به صـورت انگیزشـی باشـند و همیشـه جلـوی چشـمان خـود قرارشـان دهیـد تـا در طـی مسـیر کمکتـان کننـد.

4 .مـدام روش عملکـرد را بررسـی کنیـد: دانسـتن نقشـه راه به تنهایـی کافـی نیسـت و بایـد مـدام ایـن نقشـه و مراحـل طـی مسـیر را بررسـی و ارزیابـی کنیـد.

5 .هرگــز از هــداف اصلــی فاصلــه نگیریــد: هـر روز زمانـی اختصـاص دهیـد و هـدف خودتـان را مـرور کنیـد. هـر صبـح و هــر شــب ایــن کار را انجــام دهیــد تــا هیچوقــت از هــدف اصلـی فاصلـه نگیریـد. بـا ایـن کار، ذهـن و قلـب و رفتـار شـما همیشـه در مسـیر رسـیدن بـه آن هـدف خواهـد بـود. اگـر از ایـن کار خسـته نشـوید، بدانیـد کـه هـدف شـما مهـم اسـت و حتمــا بــه آن دســت پیــدا میکنیــد.

6 .بــه تعویــق نیندازیــد: بــه تعویق انداختــن یــک قاتــل خامـوش اسـت. بدانیـد و آگاه باشـید کـه بـرای دسترسـی بـه هـدف بایـد عمـل کنیـد. دانسـتن و داشـتن نقشـه به تنهایـی کافــی نیســت. دنیــا مملــو از افرادیســت کــه ایده هــای خیلی خوبــی دارنــد، ولــی هیچوقــت آنهــا را اجــرا نکرده انــد. از جملـه فوایـد بسـیار مهـم در تعییـن هـدف ایـن اسـت کـه بعـد از مدتـی میـزان انگیـزه و انـرژی زیـادی را کـه در زندگـی شــما به وجــود آمــده اســت، ملاحظــه خواهیــد کــرد.

- کنترل زندگی تان را در دست خواهید داشت.

- با تعیین هدف، سرنوشت خود را تغییر میدهید.

-هدف، به شما دلیلی برای زندگی میدهد.

- هدف، کاری میکند صبح زودتر برخیزید.