شوکران


شوکران در قدیم برای کشتن محکومین به اعدام مصرف می‌شده است. نوشیدن جام شوکران توسط سقراط قدیمی‌ترین مورد ثبت شده در این رابطه است. در یونان باستان، مجازات اعدام بوسیله خوراندن شوکران به‌طور معمول در مورد اشخاصی که دارای حقوق معدنی و اجتماعی بودند، به کار گرفته می‌شد، چراکه مقرر گردیده بود که اعدام این افراد در کمترین زمان ممکن و با کمترین میزان رنج و درد و عذاب صورت بپذیرد.
-ویکی پدیا--با من ازدواج میکنی؟

-آره!

قهقهه زدم. چیزی برای ازدست دادن نبود. هردوی ما به زودی میمردیم.

-آره! من همیشه به طرز احمقانه ای عاشقت بودم!

-این دیوونگیه.

-به شرطی که بعد از نوشیدن سم نباشه...

-میشه قبل از اینکه بمیرم برام بخونی؟

.

.

.

-ممنون.

به سرفه افتادم. داشت اثر میکرد. همه چیز به طرز دیوانه کننده ای بی معنی بود. این بهترین مرگی بود که تا بحال تجربه کرده بودم.

-تو ام منو دوست داشتی؟

سرش را تکان داد.

-خیلی...

رنگش پریده بود. داشت درد میکشید. مثل من.حالا سردم بود. او هم به وضوح میلرزید. دستش را فشردم. دهانم خشک شده بود و گرمای قطره اشک روی صورتم آرامش خاصی داشت. به من نگاه کرد. لبخند زد و دلداریم داد:

-دیگه اخراشه...

لبخند کمرنگی زدم. رنگ قهوه ای چشمانش مانند خواب بود. برای اخرین بار به اسمان نگاه کردم و ناخواسته پلک هایم روی هم افتادند. حالا تنها چیزی که احساس میکردم دست او بود.

کشیدن آخرین نفس احساس گنگی داشت...