زمین امانتی در دست بشر

زمین امانتی در دست بشر
محیط زیست و طبیعت یکی از بزرگ ترین موهبت های الهی است، امانتی با ارزش...