درمانگاه جالینوس


فردی خدمت جالینوس رسید و از مزاج های چهارگانه سوال کرد ودر حالی که از بلند گوهای بیمارستان پخش می شد : آقای دکتر جالینوس به اتاق عمل گفت:عزیزم میبینی که دارند پیجم میکنند ، پس خیلی ساندویچی و خوشگل الان بهت می گم این طبع ها چیه تو 4 تا جمله، بلغم (سرد و تر)، رونده ای است که اگر هردری جلویش بسته شود آن را باز می کند.سودا (سرد و خشک)،درست مثل زمین است که اگر زلزله بیاد همه چیز روش هم داغون میشه .صفرا(گرم و خشک)، عین یک سگ زخمی ول شده تو یک باغ .دم(گرم و تر)مثل یک برده در خدمت مولای خودشه !!اما چه بسا عبد و کنیز هایی که صاحب های خودشون رو سر بریدند.