پیرمرد و افلاطون

پیرمرد در حالی که کیسه به کولش بود و تمسخر های دیگران را میشنید.لبخندی به لب داشت و دیوارنوشت روبرو را می خواند.حکیم بزرگ افلاطون : زمانی که تو را مجنون صدا کنند و ناراحت نشوی ،آنگاه عقلت به کمال رسیده است.