شاید بعد از مهسا

بی صدا قاب عکس میشویم
بی صدا قاب عکس میشویم


به او بگو دوستش داری

شاید زیر خاک صدا خوب به گوشش نرسد

شاید امروز باشد و فردا نه....

شاید دیگر نتوانی لبخند زیبایش رو ببینی..

شاید فردا فقط پیراهن بماند و قصری از خاطرات...

شاید فردا کنار مهسا اسمش را بنویسند

شاید فردا کنار امیرحسین خادمی عکسش را ببینی