حضرت باران

خوب است زمان

ماه در آسمان

خورشید زیر ابر

زود است طلوع

خواب است پاسبان

بیدار دزد کور

ساکت جهان

ساکت نسیم

می پیچد آنگه

صدای باران

بر قامت زمین

بر خواسته ست

بوی خاک

چه دلنشین

چه خوش است

این ضیافت

این مهمانی

با حضور او

با حضور تو

با وجود حضرت باران

#سید_مهدار_بنی_هاشمی

20بهمن1400